Vitajte na našom webe

Klub slovenských turistov

Brzda Vinné

Poslanie turistického klubu KST Brzda Vinné:

Poslaním je prispievať k rozvoju regiónu a vytvárať podmienky pre rozvoj cykloturistiky a turistiky v záujme upevňovania zdravia a zdravého životného štýlu.

Niečo o našej organizácii

KST Brzda Vinné so sídlom vo Vinnom je mladým samostatným dobrovoľným občianskym združením v zmysle zákona 83/90 Zb., má právnu subjektivitu, je zaregistrované na MV SR dňa 19.2.2014.

Programy organizácie

  1. vytváranie podmienok pre rozvoj cykloturistiky, turistiky a pobytu v prírode, organizovanie športových podujatí na regionálnej alebo celoslovenskej úrovni pre členov klubu a verejnosť, vytváranie podmienok pre rozvoj cykloturistiky a ostatných športov v obci Vinné a okolí, dodržiavať zásady správania sa cykloturistov a turistov v prírode, a poradenstvo pre záujemcov o rozvoj cykloturistiky a turistiky.
  2. aktivity na podporu rozvoja regiónu .

Klub zakladala trojica nadšencov cykloturistiky, v to roku 2014.

V súčasnosti ma 39 členov. Členstvo v organizácii je individuálne a rodinné .

Členovia KST sa podieľajú na aktivitách klubu svojou účasťou na podujatiach alebo svojou aktívnou dobrovoľnou prácou za čo im patrí poďakovanie.

Organizačná štruktúra:

Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu, schádza sa minimálne 1 krát do roka a rozhoduje o základných aktivitách klubu.

Výbor KST je výkonným orgánom klubu, zodpovedá sa za svoju činnosť najvyššiemu orgánu, riadi činnosť klubu v obdobiach medzi zasadaniami Členskej schôdze. Štatutármi našej organizácie sú predseda a podpredseda.

 • predseda Vaľo Ján st. - podieľa sa na príprave a manažmente programov organizácie, spracovaní a realizácii projektov

 • podpredseda Vaľo Ján ml. - zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti

• hospodár Ing. Martin Staško - podieľa sa na príprave a manažmente projektov, realizácii aktivít organizácii

Revízna komisia - Radoslav Novakovský , Jozef Juro,  Michal Čverčko - je kontrolným orgánom, dohliada na správnosť hospodárenia a činnosti klubu.

V zmysle poslania našej organizácie, pripravujeme cykloturistické podujatia a venujeme sa  tvorbe podmienok pre rozvoj cykloturistiky a turistiky v súlade s ochranou prírody.

Plán činností na rok 2015 je uvedený v samostatnej prílohe.

Novinky

Kontakt

KST Brzda Vinné kstbrzda.vinne@gmail.com